Algemene Voorwaarden

Algemeen
Artikel 1.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze
aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door aanvaarding
van onze offerte c.q. totstandkoming van de met ons gesloten
overeenkomst, gaat de koper akkoord met deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen
Artikel 2.1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel
vrijblijvend. Een overeenkomst met ons komt pas tot stand door
uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een opdracht of bestelling,
dan wel doordat door ons een begin van uitvoering van een opdracht of
bestelling is gemaakt.
Artikel 2.2. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten
met ons personeel, zoals vertegenwoordigers c.q. agenten en met
personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder
begrepen, binden ons niet eerder dan nadat afspraken, toezeggingen of
overeenkomsten door een bevoegde vertegenwoordiger van ons
schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen
Artikel 3.1. Alle door ons genoemde prijzen in aanbiedingen, offertes, overeen-
komsten, prijscouranten en folders zijn steeds exclusief
omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Artikel 3.2. De prijzen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn steeds gebaseerd
op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren.
Wij zijn steeds gerechtigd om na sluiting van de overeenkomst, de
prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten
van de overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende
wijzigingen in deze prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen,
lonen, valuta, wisselkoersen en van overheidswege opgelegde
heffingen.

4. Betaling
Artikel 4.1. Bij gebreke van speciale condities zal betaling contant geschieden
zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Artikel 4.2. Indien opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet stipt voldoet is hij,
zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is,
in verzuim en daarmede een rente verschuldigd is van 1% per maand
of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur
tot aan de dag van de algemene voldoening.
Artikel 4.3. Wij zijn niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in
verzuim is.
Artikel 4.4. Ten laste van de opdrachtgever komen alle op de invordering vallende
kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, de laatste ten belope
van een percentage als vast te stellen volgend het alsdan vigerende
(incasso)tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met
een minimum van € 250.
Artikel 4.5. Wij zijn gerechtigd, binnen het kader van de desbetreffende dwingend
rechterlijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen
alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.

5. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 5.1. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken lijven ons eigendom en
eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan ons
voorbehouden, zolang alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd
is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te
leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de
bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling,
niet volledig aan ons zijn voldaan.

6. Levertijden
Artikel 6.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in
nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke
gegevens in bezit zijn van ons en betaling, indien en voor zover deze
bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
Artikel 6.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan overmacht, zal ons, na
ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan onze
verplichtingen te voldoen.
Artikel 6.3. Indien er gerede twijfel bij ons ontstaat omtrent de betalingscapaciteit
van opdrachtgever, zijn wij bevoegd onze werkzaamheden op te
schorten, levering van zaken en/of de levering van diensten uit te
stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft
verschaft.

7. Overmacht
Artikel 7.1. Bij overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen
opgeschort. Onze verplichtingen herleven pas indien de nakoming van
onze verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht
worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking op
personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de
overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard
zijn, dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan
wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving
van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden gelden o.m. bedrijfs-, verkeers- en/of
transportstoringen, storingen in de aflevering van gereed product,
grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen,
belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene
technische complicaties, enz.. Indien wij bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn
wij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de
koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke transactie.

8. Aansprakelijkheid
Artikel 8.1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de door
ons geleverde zaken met een maximum van € 10.000 en wordt
verhoogd tot een bedrag als waarvoor dekking wordt verleend door
enige verzekering dan wel door ons daadwerkelijk is verhaald op een
derde.
Artikel 8.2. Aansprakelijkheid jegens derden, direct of indirect voortvloeiende uit
de aanwezigheid en/of het gebruik van de door ons geleverde zaken is
steeds voor rekening van de koper die ons zonodig terzake volledig
zal vrijwaren voor zover de Wet dit toestaat.
Artikel 8.3. De hiervoor genoemde ondergeschikten en /of hulppersonen kunnen
zich op gelijke wijze beroepen op het bovenstaande.
Artikel 8.4. Wij zijn niet aansprakelijk wegens schending van octrooi of licenties
of andere rechten van intellectuele en industriële eigendommen van
derden door het gebruik van gegevens welke ons door of vanwege de
koper ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

9. Reclameren
Artikel 9.1. De koper is steeds gehouden op zo kort mogelijke termijn, doch
uiterlijk binnen vijf dagen na aflevering, te onderzoeken of de
afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
Artikel 9.2. Indien de koper het sub.1 bedoelde onderzoek nalaat, dan is zijn recht
tot reclameren vervallen. Dit laatste geldt ook indien de koper ons niet
onverwijld na ontdekking van een gebrek in het geleverde, doch
uiterlijk binnen vijf dagen na levering, schriftelijk in kennis heeft
gesteld dan de door hem geconstateerde gebreken.
Artikel 9.3. Terugzending van de door ons geleverde zaken kan niet anders dan
met onze toestemming.
Artikel 9.4. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalings-
verplichtingen van de koper onverlet.

10. Transport en andere risico’s
Artikel 10.1. Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico van de koper.
Artikel 10.2. Alle zaken, materialen etc. die zich bevinden op het terrein van de
koper of in een door de koper aangewezen ruimte, bevinden zich daar
voor risico van de koper.

11. Conversie
Artikel 11.1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt
voor deze bepaling een geldige bepaling in de plaats die zoveel
mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. De
eventuele nietigheid van een der bepalingen van deze algemene
voorwaarden tast niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

12. Rechtskeuze
Artikel 12.1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van
toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 12.2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met ons worden
gebracht voor de bevoegde rechter onverminderd ons recht desgewenst
vorderingen tegen de koper te brengen voor de volgens de normale
regels bevoegde rechter en onverminderd het bepaalde in artikel 100
van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.